duiven

duivenpoepAlgemeen
Oorspronkelijk doorgefokte nakomeling van de rotsduif (Columba livia L.). Vroegste gegevens gaan terug tot 3000 v. Chr.; Romeinen zijn vermoedelijk verantwoordelijk voor de komst naar de noordelijke landen. De duiven (en andere vogels) behoren tot de hoofdafdeling der gewervelde dieren. De tamme duivenrassen, inclusief de (verwilderde) huisduif, worden niet tot de beschermde vogels gerekend (Flora- en faunawet). Ook afstammelingen van o.a. in de Tweede Wereldoorlog losgelaten postduiven en nakomelingen van niet op het hok teruggekeerde zgn. “wedvluchtduiven”. Algemeen voorkomend in de Nederlandse steden en dorpen.

Ontwikkeling
Meerdere (max. 8) keren per jaar 2 witte eieren in een slordig nest. Eieren komen uit 17 dagen na het leggen van het tweede ei. Jongen vliegen na 28 dagen uit. Geslachtsrijp op een leeftijd van ca. 5 maanden vermoedelijke maximale leeftijd 20 jaar. Door gebrek aan natuurlijke vijanden en het voederen door mensen een schrikbarende toename.

Uiterlijk
Verwilderde huisduiven vertonen een zo grote verscheidenheid in vorm, kleur en tekening, dat een goede omschrijving niet mogelijk is.

Wet natuurbescherming​
Deze wet is van toepassing op alle duif soorten. Hierin wordt o.a. bepaald met welke vangmiddelen de duiven  verwijderd mogen worden.

Aanwijzing van landelijke vrijstellingssoorten (artikel 65). Dit is een bevoegdheid van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Soorten die veelvuldig in het hele land schade veroorzaken, mogen worden bestreden zonder ontheffing. Op dit moment zijn aangewezen: vos, Canadese gans, konijn, houtduif, zwarte kraai en kauw. De verwilderde duif is geen beschermde diersoort. De verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming zijn hierop niet van toepassing.